ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น
29 กันยายน 2558 Hit: 14521

การประกาศใช้กฎหมาย,การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 公布 こうふ
วันที่ประกาศใช้กฎหมาย 公布の日 こうふのひ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้กฎหมาย 公布の日から施行する こうふのひからしこうする
การแก้ไขกฎหมาย 改正 かいせい
พนักงานตรวจแรงงาน 労働基準監督官 ろうどうきじゅんかんとくかん
คำให้การของจำเลย 答弁 とうべん
ฟ้องร้อง 申し立てる もうしたてる
คำร้องของโจทย์ 申し立て もうしたて
ร้องต่อศาล 裁判所にに申し立てる さいばんしょにもうしたてる
คำให้การของโจทย์ 原告の第二の訴答 げんこくのだいにのそとう
คำให้การของพยาน 証言 しょうげん
การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า 累進課税 るいしんかぜい
ยื่นอุทธรณ์ 控訴する こうそ
ศาลอุทธรณ์ 高等裁判所 こうとうさいばんしょ
ยื่นฎีกา 上告する じょうこくする
ศาลฎีกา 最高裁判所 さいこうさいばんしょ
ยื่นฟ้อง 訴訟する そしょうする
ศาลชั้นต้น 簡易裁判所 かんいさいばんしょ
คำตัดสินของศาล 判決 はんけつ
สำนวน 主文 しゅぶん
ยกฟ้อง(เข้าพิจารณาแล้วไม่มีความผิด) 棄却 ききゃく
ไม่ฟ้อง(ตีตกไปก่อนเข้าพิจารณา) 却下 きゃっか
ความไม่พอใจ 不服 ふふく
ย่อหน้า 段落 だんらく
วรรค 2 (ย่อหน้าที่ 2 ภาษากฎหมายเรียกว่า วรรค) 第2段落 だいにだんらく
มาตรา 11 วรรค 2  第11条の第2段落 だいじゅういっじょうのだいにだんらく
อนุมาตรา こう
มาตรา 11 (2) อ่านว่ามาตรา 11 อนุมาตรา 2 第11条第2項 だいじゅういっじょうだいにこう
ทวิ (ทะ-วิ) (ลำดับที่เลขมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่อท้ายเลขมาตราเดิม) の2 のに
มาตรา 11ทวิ 第11条の2 だいじゅういっじょうのに
ตรี (ตรี) の3 のさん
มาตรา 11ตรี 第11条の3 だいじゅういっじょうのさん
จัตวา (จัด-ตะ-วา) の4 のよん
เบญจ (เบน-จะ) の5 のご
ฉ (ฉะ) の6 のろく
สัตต (สัด-ตะ) の7 のなな
อัฏฐ (อัด-ถะ) の8 のはち
นว (นะ-วะ) の9 のきゅう
ทศ (ทะ-สะ) の10 のじゅう
เอกาทศ (เอ-กา-ทะ-สะ) の11 のじゅういち
ทวาทศ (ทะ-วา-ทะ-สะ) の12 のじゅうに
เตรส (เต-ระ-ตะ) の13 のじゅうさん
จตุทศ (จะ-ตุ-ทะ-สะ) の14 のじゅうよん
ปัญรส (ปัน-นะ-ระ-สะ) の15 のじゅうご
โสฬส (โส-ละ-สะ) の16 のじゅうろく
สัตตรส (สัด-ตะ-ระ-สะ) の17 のじゅうなな
อัฏฐารส (อัด-ถา-ระ-สะ) (ราชบัญฑิตระบุลำดับที่เลขมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ถึงลำดับนี้) の18 のじゅうはち
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1007
http://ja.wikipedia.org/wiki/法令の基本形式
http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1192152
http://ja.wikipedia.org/wiki/労働基準監督官

กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.phpRyanSun