ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น
22 กันยายน 2558 Hit: 11201

1 การเสนอราคา 見積もり みつもり
2 ใบเสนอราคา 見積書 みつもりしょ
3 ขอใบเสนอราคา 見積書を取る みつもりしょをとる
4 การเสนอราคาแข่งกัน 相見積もり あいみつもり
5 ขอใบเสนอราคาจากหลายที่ 相見積書を取る あいみつもりしょをとる
6 ใบเรียกเก็บเงิน 請求書 せいきゅうしょ
7 วางบิล 請求書を提出する せいきゅうしょをていしゅつする
8 เช็ค 小切手 こぎって
9 รับเช็ค,เก็บเช็ค 小切手の回収 こぎってのかいしゅう
10 ราคาถูก 安価 あんか
11 จัดหา 調達 ちょうたつ
12 จัดซื้อในราคาถูก 安価調達 あんかちょうたつ
13 จัดซื้อภายในประเทศ 国内調達 こくないちょうたつ
14 เปลี่ยนมาจัดซื้อภายในประเทศ 国内調達化 こくないちょうたつか
15 ยอดขาย(ใช้ในรายงานสรุปของบัญชี) 売上高 うりあげだか
16 ยอดขาย,ผลการขาย,การขาย 売り上げ うりあげ
17 ปริมาณขาย 販売量 はんばいりょう
18 ดัชนี,ตัวบ่งชี้ 指標 しひょう
19 อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย,ROS 売上高利益率 うりあげだかりえきりつ
20 อุปสงค์,ความต้องการซื้อ 需要 じゅよう
21 อุปทาน,ปริมาณสินค้าที่มีขาย 供給 きょうきゅう
22 ต้นทุน 原価 げんか
23 คำนวนต้นทุน コスティング 原価計算
24 กำไร 利益 りえき
25 คำนวนราคาขาย プライシング 売値計算
26 ต้นทุนต่อหน่วยสินค้า 原単位 げんたんい
27 ลูกค้า 顧客 こきゃく
28 ลูกค้า ユーザー
29 ลูกค้า 客先 きゃくさき
30 กำหนดส่งมอบ 納期 のうき
31 ส่งมอบช้ากว่ากำหนด 納期遅れ のうきおくれ
32 ส่งมอบตามกำหนด 納期遵守 のうきじゅんしゅ
33 อัตราการส่งมอบตามกำหนด 納期遵守率 のうきじゅんしゅりつ
34 ซัพพลายเออร์ 供給者 きょうきゅうしゃ
35 ซัพพลายเออร์,ผู้รับเหมา 業者 ぎょうしゃ
36 ผู้รับเหมาก่อสร้าง 工事業者 こうじぎょうしゃ
37 inquiry,การที่ลูกค้าสอบถามเรื่อง
การผลิตสินค้าใหม่จากเรา
引き合い ひきあい
38 inquiry memo, บันทึกการสอบถาม 引き合いメモ ひきあいめも
39 กลยุทธ์การขาย 販売戦略 はんばいせんりゃく
40 กลยุทธ์ระยะกลาง 中期戦略 ちゅうきせんりゃく
41 สำรวจตลาด 市場調査 しじょうちょうさ
42 ราคาตลาด 相場値 そうばね
43 ตลาด 市場、相場 しじょう、そうば
44 ความพึงพอใจของลูกค้า 顧客満足度 こきゃくまんぞくど
45 เข้าไปขาย, เข้าไปนำเสนอสินค้า 売り込み うりこみ
46 คู่แข่ง 競合相手 きょうごうあいて
47 คู่แข่งบริษัทอื่น 競合他社 きょうごうたしゃ
48 ความรับผิดชอบในการส่งมอบ 供給責任 きょうきゅうせきにん
49 ความต้องการของลูกค้า 顧客のニース こきゃくのにーす
50 บริษัทเอาท์ซอร์ส, รับจ้างผลิตจากเรา 下請け会社 したうけかいしゃกลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php
RyanSun