คำศัพท์ ISO 14000


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ ISO 14000
28 กันยายน 2559 Hit: 8862

คำศัพท์ ISO 14000
1 環境方針 かんきょうほうしん นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
2 継続的改善 けいぞくてきかいぜん การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3 コミットメント commitment การให้สัญญาว่าจะทำ
4 汚染予防 おせんよぼう ป้องกันมลภาวะ
5 環境の法規制 かんきょうのほうきせい กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
6 順守 じゅんしゅ ปฏิบัติตาม(กฎหมาย,ข้อกำหนด)
7 環境目的 かんきょうもくてき วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
8 環境目標 かんきょうもくひょう เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
9 目標レビュー もくひょうれびゅー ทบทวนเป้าหมาย
10 文書化される ぶんしょかされる ถูกเขียนเป็นเอกสาร
11 環境側面 かんきょうそくめん มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม
12 重大不適合 じゅうだいふてきごう เมเจอร์NC
13 軽微不適合 けいびふてきごう ไมเนอร์NC
14 指摘 してき คอมเมนท์
15 廃棄物 はいきぶつ ของเสีย
16 スラッジ sludge กากตะกอน
17 排気ガス はいきがす ไอเสีย
18 水処理 みずしょり บำบัดน้ำเสีย
19     コンプライアンス                                               ภาระผูกพันธ์