คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น
17 ธันวาคม 2558 Hit: 9629

1 ประเมินผลงาน 査定する さていする
2 ตัดเกรด 査定する さていする
3 ตัดเกรดโบนัส ボーナスの査定 ぼーなすのさてい
4 ตัดเกรดขึ้นเงินเดือน 昇給の査定 しょうきゅうのさてい
5 เลื่อนตำแหน่ง 昇格 しょうかく
6 เกรด A A ランク えーらんく
7 โควต้า わく
8 สัดส่วน 割合 わりあい
9 โควต้าพิเศษ 特別の枠 とくべつのわく
10 เกรด A มีโควต้า 5 คน A ランクの枠は5人いる えーらんくのわくはごにんいる
11 หัวข้อการให้คะแนน 査定項目 さていこもく
12 ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 何を基準にしていますか なにをきじゅんにしていますか
13 ให้คะแนนแบบสัมพัทธ์(อิงกลุ่ม) 相対評価 そうたいひょうか
14 ให้คะแนนแบบสัมบูรณ์(อิงเกณฑ์) 絶対評価 ぜったいひょうか
15 ให้คะแนนผลงาน 評価する ひょうかする
16 คิดและทำด้วยตัวเอง 自発的に じはつてきに
17 ให้คะแนน 点数をつける てんすうをつける
18 นำพา 統率する とうそつする
19 แสดงความเป็นผู้นำ リーダーシップを出す りーだーしっぷをだす
20 ผลงานในหนึ่งปีนี้ 今年一年の成果 ことしいちねんのせいか
21 ตั้งใจสู้กับปัญหา 積極的に問題を受け止める せっきょくてきにもんだいをうけとめる
22 หนีปัญหา 問題から逃げる もんだいからにげる
23 ความสามารถทางเทคนิค 技術的な能力 ぎじゅつてきなのうりょく
24 ความสามารถทางการบริหาร マネージメントの力 まねーじめんとのちから
25 ดีเลิศไม่มีอะไรต้องตำหนิ 申し分ない もうしぶんない
26 อยากให้อดทนกับผลการตัดเกรดนี้ この査定で我慢してほしい このさていでがまんしてほしい
27 ความสามารถที่แท้จริง 実力 じつりょく


กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php
RyanSun