คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ
08 กันยายน 2559 Hit: 6266

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ


1 品質管理 
ひんしつかんり 
การควบคุมคุณภาพ 

2 品質保証 
ひんしつほしょう 
การรับประกันคุณภาพ 

3 破壊検査 
はかいけんさ 
การทดสอบโดยการทำลาย 

4 非破壊検査 
ひはかいけんさ 
การทดสอบโดยไม่ทำลาย 

5 追跡できる 
ついせきできる 
สามารถสืบย้อนกลับได้ 
traceability 
トレーサビリティ

6 識別 しきべつ 
การบ่งชิ้ 
identification 

7 分析 
ぶんせき 
การวิเคราะห์ 

8 調査 
ちょうさ 
การสอบสวน 

9 見本 みほん 
ตัวอย่าง
sample 
サンプル

10 限度見本 
げんどみほん 
ตัวอย่างขีดจำกัด 
limit sample 
リミット サンプル

11 基準値 
きじゅんち 
ค่ามาตรฐาน 

12 公差 
こうさ 
ค่าเผื่อ 

13 規格 
きかく 
มาตรฐาน 

14 仕様 
しよう 
สเป็ค 
spec 

15 真円度 
しんえんど 
ค่าความกลม 

16 同心度 
どうしんど 
ค่าความร่วมศูนย์ 
concentric 

17 直角度 
ちょっかくど 
ค่าความตั้งฉาก 

18 アール 

ค่า R 
(ค่าความมนตรงขอบ) 

19 定期監査 
ていきかんさ 
การตรวจตามรอบ 
surveillance 
サーベイランス

20 内部監査 
ないぶかんさ 
การออดิตภายในบริษัท
internal audit 

21 図面 
ずめん 
ดรออิ้ง 

22 特採 
とくさい 
ใช้เป็นกรณีพิเศษ 

23 特採申請 
とくさいしんせい 
ยื่นขอให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ 

24 引き合い 
ひきあい 
การสอบถาม(ความสามารถในการผลิตสินค้าใหม่) 
inquiry 

25 超音波試験 
ちょうおんぱしけん 
การทดสอบด้วย UST 

26 検査員 
けんさいん 
ผู้ตรวจคุณภาพ 
inspector 

27 外観検査 
がいかんけんさ 
การตรวจผิวภายนอก 

28 寸法検査 
すんぽうけんさ 
การตรวจวัดขนาด 

29 測定器 
そくていき 
เครื่องมือวัด 

30 ゼロ合わせ 
ぜろあわせ 
การเทียบศูนย์ 

31 選別作業
せんべつさぎょう
การคัดแยก
sorting