Rss-dict


Dictionary by RyanSunSensei  พจนานุกรมภาษาไทย - ญี่ปุ่น นี้ประกอบด้วย
 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ศัพท์เฉพาะทางของหลายวงการ
 • เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการระบุวงการของคำศัพท์
 • ไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1,N2,N3
 • อัพเดตคำศัพท์ทุกคำโดย RyanSun
  เทคนิคการค้นหาคำศัพท์
 • หากค้นหาคำคันจิภาษาญี่ปุ่นแล้วไม่เจอ ลองใช้อักษร ฮิรากานะทั้งหมดในการค้นหา
 • หากค้นหาแล้วเจอผลการค้นหามากเกินไป ลองพิมพ์คำให้ยาวขึ้นเพื่อตัดผลการค้นหาที่ไม่ต้องการออกไป
 • หากค้นหาแล้วไม่พบคำที่ต้องการ ลองค้นหาอีกครั้งโดยการใช้คำอื่นที่ความหมายคล้ายกัน หรือ ตัดคำว่า การหรือความออกไป
  ภารกิจของ RssDict การเป็นพจนานุกรมภาษาไทย - ญี่ปุ่น ที่มีคำศัพท์ทุกคำที่ทุกคนต้องการค้นหา
 • หากต้องการทราบคำใด ในบริบทแบบใดเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งเราได้ทางหน้าแฟนเพจของเราในเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Rssdict
 • นอกจากคำศัพท์แล้ว ประโยค หรตอบทความก็นำมาถามได้นะครับ

อัพเดตข่าวสาร "คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน"


1 改善 かいぜん การปรับปรุง Improvement
2 改善活動 かいぜんかつどう กิจกรรมการปรับปรุง Improvement activity
3 品質 ひんしつ คุณภาพ Quality
4 品質管理 ひんしつかんり การควบคุมคุณภาพ Quality Control
5 品管 ひんかん การควบคุมคุณภาพ Quality Control
6 品質保証 ひんしつほしょう การประกันคุณภาพ Quality Assurance
7 ジス規格 じすきかく มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น Japan Industrial Standard
8 監査 かんさ ออดิต Auditing
9 点検 てんけん ตรวจสภาพ Check
10 修繕 しゅうぜん การซ่อมบำรุง Maintenance
11 予防保全 よぼうほぜん การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน Preventive Maintenance
12 サイクルタイム เวลาที่ใช้ในการทำงาน 1 ชิ้น Cycle time 
13 サイクルタイムが長い サイクルタイムがながい ไซเคิลไทม์นาน
14 タクトタイム เวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้า 1 ชิ้น (ส่วนมากหน่วยเป็นวินาที) Takt time
15 タクトを上げる タクトをあげる เพิ่มความเร็วในการผลิตสินค้า
16 歩留まり改善 ぶどまりかいぜん ปรับปรุงยีลด์
17 歩留まりが落ちる ぶどまりがおちる ยีลด์ตก
18 素材 そざい วัตถุดิบ
19 資材 しざい วัสดุ
20 購買 こうばい จัดซื้อ
21 検収 けんしゅう การตรวจรับ
22 作業者 さぎょうしゃ พนักงานฝ่ายผลิต
23 監督者 かんとくしゃ หัวหน้างาน
24 管理者 かんりしゃ ผู้จัดการ
25 機械 きかい เครื่องจักร
26 生産ライン せいさんらいん สายการผลิต
27 生産計画 せいさんけいかく แผนการผลิต
28 前倒し生産 まえだおしせいさん ผลิตล่วงหน้าแผน
29 累計 るいけい รวมสะสม
30 今月の今日までの生産量の累計 こんげつのきょうまでのせいさんりょうのるいけい ปริมาณการผลิตรวมของเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้
31 モデルチェンジ เปลี่ยนรุ่นผลิต,เปลี่ยนโมเดล Model change
32 型替え かたがえ เปลี่ยนรุ่นผลิต,เปลี่ยนโมเดล
33 段取り だんどり การเตรียมการ
34 償却費 しょうきゃくひ ค่าเสื่อมราคา
35 操業費 そうぎょうひ เงินลงทุน
36 修繕 費 し ゅ う ぜ ん ひ ค่าซ่อมแซม
37 限界 利益 げ ん か い え き กำไรขั้นต้น
38 安全靴 あんぜんくつ รองเท้าเซฟตี้
39 軍手 ぐんて ถุงมือผ้าสีขาว
40 脚絆 きゃはん ปลอกขา
41 手甲 てこう ปลอกแขน
42 螺子 ねじ น็อต สกรู
43 レンチ ประแจ Wrench
44 ドライバー
ไขควง Screw driver
45 パーレット พาเลท Pallet
46 段ボール だんぼーる กล่องกระดาษ
47 トライワォール กล่องกระดาษแข็งแรงยี่ห้อไตรวอลล์ Tri wall
48 梱包 こんぽう การบรรจุ Packing
49 梱包資材 こんぽうしざい วัสดุที่ใช้ในการแพ็คกิ้ง
50 納入 のうにゅう ส่งให้,มอบให้
51 出荷 しゅっか ส่งมอบสินค้า
52 納期 のうき กำหนดส่งมอบ
53 納期遅れ のうきおくれ ส่งช้ากว่ากำหนด
54 納期遵守 のうきじゅんしゅ ส่งมอบตามกำหนด
55 納期遵守率 のうきじゅんしゅりつ อัตราการส่งมอบตามกำหนด
56 抜くとる ぬくとる สุ่ม(หยิบของ,หยิบชิ้นงาน)
57 現場 げんば หน้างาน,สถานที่ปฏิบัติงาน,จุดเกิดเหตุ
58 現物 げんぶつ ชิ้นงานจริง
59 現実 げんじつ ข้อเท็จจริง
60 ス キ ル マ ッ プ ตารางบันทึกทักษะ
61 直接 人員 ちょくせつじんいん พนักงานฝ่ายผลิต
62 間接 人員 かんせつじんいん พนักงานฝ่ายสนับสนุน
63 パ イ プ レ ン チ ประแจคอม้า
64 銅 ハ ン どうはん ค้อนทองแดง
65 や す り ตะไบ
ดูข่าวสารทั้งหมด

ติดตามข้อมูลคำศัพท์ใหม่ๆได้ที่ www.facebook.com/rssdict
ลงโฆษณาเว็บนี้ จ่าย 1,000 บาทโฆษณาได้ 5 ปี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-135-0035