คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น
10 ธันวาคม 2558 Hit: 4014

<br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="622" style="border-collapse: collapse;width:467pt"> <colgroup><col width="43" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1572;width:32pt"> <col width="220" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8045;width:165pt"> <col width="117" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4278;width:88pt"> <col width="130" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4754;width:98pt"> <col width="112" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4096;width:84pt"> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" width="43" style="height:15.75pt;width:32pt">1</td> <td class="xl65" align="left" width="220" style="width:165pt">ปฐมพยาบาล</td> <td class="xl65" align="left" width="117" style="width:88pt">救急処置</td> <td class="xl65" align="left" width="130" style="width:98pt">きゅうきゅうしょち</td> <td class="xl65" width="112" style="width:84pt"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">2</td> <td class="xl65" align="left">บาดแผล</td> <td class="xl65" align="left">患部</td> <td class="xl65" align="left">かんぶ</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">3</td> <td class="xl65" align="left">กระติกน้ำแข็ง</td> <td class="xl65" align="left">アイスペール</td> <td class="xl65"></td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">4</td> <td class="xl65" align="left">เข้าเฝือก</td> <td class="xl65" align="left">副木</td> <td class="xl65" align="left">ふくぼく</td> <td class="xl65" align="left">splint</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">5</td> <td class="xl65" align="left">สำลี</td> <td class="xl65" align="left">脱脂綿</td> <td class="xl65" align="left">だっしめん</td> <td class="xl65" align="left">cotton</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">6</td> <td class="xl65" align="left">แผลถลอก</td> <td class="xl65" align="left">擦り傷</td> <td class="xl65" align="left">かすりきず</td> <td class="xl65" align="left">abrasion</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">7</td> <td class="xl65" align="left">อักเสบ</td> <td class="xl65" align="left">炎症を起こす</td> <td class="xl65" align="left">えんしょうをおこす</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">8</td> <td class="xl65" align="left">ติดเชื้อ</td> <td class="xl65" align="left">菌感染</td> <td class="xl65" align="left">きんかんせん</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">9</td> <td class="xl65" align="left">ช้ำ,ห้อเลือด</td> <td class="xl65" align="left">打撲傷</td> <td class="xl65" align="left">だぼくしょう</td> <td class="xl65" align="left">contusion</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">10</td> <td class="xl65" align="left">ช้ำ,บวม</td> <td class="xl65" align="left">捻挫</td> <td class="xl65" align="left">ねんざ</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">11</td> <td class="xl65" align="left">ประคบ</td> <td class="xl65" align="left">湿布する</td> <td class="xl65" align="left">しっぷする</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">12</td> <td class="xl65" align="left">ประคบเย็น</td> <td class="xl65" align="left">冷湿布する</td> <td class="xl65" align="left">れいしっぷする</td> <td class="xl65" align="left">cold pack</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">13</td> <td class="xl65" align="left">ประคบร้อน</td> <td class="xl65" align="left">温湿布する</td> <td class="xl65" align="left">おんしっぷする</td> <td class="xl65" align="left">hot pack</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">14</td> <td class="xl65" align="left">ยาแก้ปวดหัว</td> <td class="xl65" align="left">頭痛薬</td> <td class="xl65" align="left">ずつうやく</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">15</td> <td class="xl65" align="left">ยาฆ่าเชื้อ</td> <td class="xl65" align="left">制菌剤</td> <td class="xl65" align="left">せいきんざい</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">16</td> <td class="xl65" align="left">ประวัติการรักษา</td> <td class="xl65" align="left">カルテ</td> <td class="xl65"></td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">17</td> <td class="xl65" align="left">ประวัติการรักษา</td> <td class="xl65" align="left">診療録</td> <td class="xl65" align="left">しんりょうろく</td> <td class="xl65" align="left">medical record</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">18</td> <td class="xl65" align="left">เปลพยาบาล</td> <td class="xl65" align="left">担架</td> <td class="xl65" align="left">たんか</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">19</td> <td class="xl65" align="left">เปลพยาบาล</td> <td class="xl65" align="left">ストレッチャー&nbsp;</td> <td class="xl65"></td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">20</td> <td class="xl65" align="left">เลือกออก</td> <td class="xl65" align="left">出血</td> <td class="xl65" align="left">しゅっけつ</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">21</td> <td class="xl65" align="left">นิ้วขาด</td> <td class="xl65" align="left">指が切断された</td> <td class="xl65" colspan="2" align="left">ゆびがせつだんされた</td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">22</td> <td class="xl65" align="left">ต่อ(นิ้ว)กลับ</td> <td class="xl65" align="left">再接着</td> <td class="xl65" align="left">さいせっちゃく</td> <td class="xl65"></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">23</td> <td class="xl65" align="left">หมดสติ</td> <td class="xl65" align="left">気絶</td> <td class="xl65" align="left">きぜつ</td> <td></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">24</td> <td class="xl65" align="left">กระดูกหัก</td> <td class="xl65" align="left">骨折</td> <td class="xl65" align="left">こっせつ</td> <td></td> </tr> <tr height="21" style="height:15.75pt"> <td height="21" class="xl67" style="height:15.75pt">25</td> <td class="xl65" align="left">ผายปอดด้วยวิธีเป่าปาก</td> <td class="xl65" align="left">人工呼吸</td> <td class="xl65" align="left">じんこうこきゅう</td> <td></td> </tr></tbody></table><br>ภาพประกอบจาก<br><div>http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/choshiFDHPphoto/introduction_kyukyu.jpg</div><div><div><img src="http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/choshiFDHPphoto/introduction_kyukyu.jpg" alt="" alignment="" border="" hspace="" vspace=""></div></div><div>กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร&nbsp;<a href="http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php">http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>RyanSun</div><div><br></div><a href="http://www.profitinthebag.com/" title="Best Quality Gucci Replica Handbags Online For Sale - Cheap Gucci Bags">www.profitinthebag.com</a>