Rss-dict


Dictionary by RyanSunSensei  พจนานุกรมภาษาไทย - ญี่ปุ่น นี้ประกอบด้วย
 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ศัพท์เฉพาะทางของหลายวงการ
 • เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการระบุวงการของคำศัพท์
 • ไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1,N2,N3
 • อัพเดตคำศัพท์ทุกคำโดย RyanSun
  เทคนิคการค้นหาคำศัพท์
 • หากค้นหาคำคันจิภาษาญี่ปุ่นแล้วไม่เจอ ลองใช้อักษร ฮิรากานะทั้งหมดในการค้นหา
 • หากค้นหาแล้วเจอผลการค้นหามากเกินไป ลองพิมพ์คำให้ยาวขึ้นเพื่อตัดผลการค้นหาที่ไม่ต้องการออกไป
 • หากค้นหาแล้วไม่พบคำที่ต้องการ ลองค้นหาอีกครั้งโดยการใช้คำอื่นที่ความหมายคล้ายกัน หรือ ตัดคำว่า การหรือความออกไป
  ภารกิจของ RssDict การเป็นพจนานุกรมภาษาไทย - ญี่ปุ่น ที่มีคำศัพท์ทุกคำที่ทุกคนต้องการค้นหา
 • หากต้องการทราบคำใด ในบริบทแบบใดเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งเราได้ทางหน้าแฟนเพจของเราในเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Rssdict
 • นอกจากคำศัพท์แล้ว ประโยค หรตอบทความก็นำมาถามได้นะครับ

อัพเดตข่าวสาร "คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน"

<table style="border-collapse: collapse;width:854pt" width="1138" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7094;width:146pt" width="194"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11556;width:237pt" width="316"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11812;width:242pt" width="323"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8813;width:181pt" width="241"> </colgroup><tbody><tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt;width:48pt" width="64" height="21">1</td> <td class="xl63" style="width:146pt" width="194" align="left">改善</td> <td class="xl63" style="width:237pt" width="316" align="left">かいぜん</td> <td class="xl63" style="width:242pt" width="323" align="left">การปรับปรุง</td> <td class="xl63" style="width:181pt" width="241" align="left">Improvement</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">2</td> <td class="xl63" align="left">改善活動</td> <td class="xl63" align="left">かいぜんかつどう</td> <td class="xl63" align="left">กิจกรรมการปรับปรุง</td> <td class="xl63" align="left">Improvement activity</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">3</td> <td class="xl63" align="left">品質</td> <td class="xl63" align="left">ひんしつ</td> <td class="xl63" align="left">คุณภาพ</td> <td class="xl63" align="left">Quality</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">4</td> <td class="xl63" align="left">品質管理</td> <td class="xl63" align="left">ひんしつかんり</td> <td class="xl63" align="left">การควบคุมคุณภาพ</td> <td class="xl63" align="left">Quality Control</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">5</td> <td class="xl63" align="left">品管</td> <td class="xl63" align="left">ひんかん</td> <td class="xl63" align="left">การควบคุมคุณภาพ</td> <td class="xl63" align="left">Quality Control</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">6</td> <td class="xl63" align="left">品質保証</td> <td class="xl63" align="left">ひんしつほしょう</td> <td class="xl63" align="left">การประกันคุณภาพ</td> <td class="xl63" align="left">Quality Assurance</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">7</td> <td class="xl63" align="left">ジス規格</td> <td class="xl63" align="left">じすきかく</td> <td class="xl63" align="left">มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น</td> <td class="xl63" align="left">Japan Industrial Standard</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">8</td> <td class="xl63" align="left">監査</td> <td class="xl63" align="left">かんさ</td> <td class="xl63" align="left">ออดิต</td> <td class="xl63" align="left">Auditing</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">9</td> <td class="xl63" align="left">点検</td> <td class="xl63" align="left">てんけん</td> <td class="xl63" align="left">ตรวจสภาพ</td> <td class="xl63" align="left">Check</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">10</td> <td class="xl63" align="left">修繕</td> <td class="xl63" align="left">しゅうぜん</td> <td class="xl63" align="left">การซ่อมบำรุง</td> <td class="xl63" align="left">Maintenance</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">11</td> <td class="xl63" align="left">予防保全</td> <td class="xl63" align="left">よぼうほぜん</td> <td class="xl63" align="left">การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน</td> <td class="xl63" align="left">Preventive Maintenance</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">12</td> <td class="xl63" align="left">サイクルタイム</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">เวลาที่ใช้ในการทำงาน 1 ชิ้น</td> <td class="xl63" align="left">Cycle time&nbsp;</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">13</td> <td class="xl63" align="left">サイクルタイムが長い</td> <td class="xl63" align="left">サイクルタイムがながい</td> <td class="xl63" align="left">ไซเคิลไทม์นาน</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">14</td> <td class="xl63" align="left">タクトタイム</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">เวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้า 1 ชิ้น (ส่วนมากหน่วยเป็นวินาที)</td> <td class="xl63" align="left">Takt time</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">15</td> <td class="xl63" align="left">タクトを上げる</td> <td class="xl63" align="left">タクトをあげる</td> <td class="xl63" align="left">เพิ่มความเร็วในการผลิตสินค้า</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">16</td> <td class="xl63" align="left">歩留まり改善</td> <td class="xl63" align="left">ぶどまりかいぜん</td> <td class="xl63" align="left">ปรับปรุงยีลด์</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">17</td> <td class="xl63" align="left">歩留まりが落ちる</td> <td class="xl63" align="left">ぶどまりがおちる</td> <td class="xl63" align="left">ยีลด์ตก</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">18</td> <td class="xl63" align="left">素材</td> <td class="xl63" align="left">そざい</td> <td class="xl63" align="left">วัตถุดิบ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">19</td> <td class="xl63" align="left">資材</td> <td class="xl63" align="left">しざい</td> <td class="xl63" align="left">วัสดุ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">20</td> <td class="xl63" align="left">購買</td> <td class="xl63" align="left">こうばい</td> <td class="xl63" align="left">จัดซื้อ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">21</td> <td class="xl63" align="left">検収</td> <td class="xl63" align="left">けんしゅう</td> <td class="xl63" align="left">การตรวจรับ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">22</td> <td class="xl63" align="left">作業者</td> <td class="xl63" align="left">さぎょうしゃ</td> <td class="xl63" align="left">พนักงานฝ่ายผลิต</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">23</td> <td class="xl63" align="left">監督者</td> <td class="xl63" align="left">かんとくしゃ</td> <td class="xl63" align="left">หัวหน้างาน</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">24</td> <td class="xl63" align="left">管理者</td> <td class="xl63" align="left">かんりしゃ</td> <td class="xl63" align="left">ผู้จัดการ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">25</td> <td class="xl63" align="left">機械</td> <td class="xl63" align="left">きかい</td> <td class="xl63" align="left">เครื่องจักร</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">26</td> <td class="xl63" align="left">生産ライン</td> <td class="xl63" align="left">せいさんらいん</td> <td class="xl63" align="left">สายการผลิต</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">27</td> <td class="xl63" align="left">生産計画</td> <td class="xl63" align="left">せいさんけいかく</td> <td class="xl63" align="left">แผนการผลิต</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">28</td> <td class="xl63" align="left">前倒し生産</td> <td class="xl63" align="left">まえだおしせいさん</td> <td class="xl63" align="left">ผลิตล่วงหน้าแผน</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">29</td> <td class="xl63" align="left">累計</td> <td class="xl63" align="left">るいけい</td> <td class="xl63" align="left">รวมสะสม</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">30</td> <td class="xl63" align="left">今月の今日までの生産量の累計</td> <td class="xl63" align="left">こんげつのきょうまでのせいさんりょうのるいけい</td> <td class="xl63" align="left">ปริมาณการผลิตรวมของเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">31</td> <td class="xl63" align="left">モデルチェンジ</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">เปลี่ยนรุ่นผลิต,เปลี่ยนโมเดล</td> <td class="xl63" align="left">Model change</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">32</td> <td class="xl63" align="left">型替え</td> <td class="xl63" align="left">かたがえ</td> <td class="xl63" align="left">เปลี่ยนรุ่นผลิต,เปลี่ยนโมเดล</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">33</td> <td class="xl63" align="left">段取り</td> <td class="xl63" align="left">だんどり</td> <td class="xl63" align="left">การเตรียมการ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">34</td> <td class="xl63" align="left">償却費</td> <td class="xl63" align="left">しょうきゃくひ</td> <td class="xl63" align="left">ค่าเสื่อมราคา</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">35</td> <td class="xl63" align="left">操業費</td> <td class="xl63" align="left">そうぎょうひ</td> <td class="xl63" align="left">เงินลงทุน</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">36</td> <td class="xl63" align="left">修繕 費</td> <td class="xl63" align="left">し ゅ う ぜ ん ひ</td> <td class="xl63" align="left">ค่าซ่อมแซม</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">37</td> <td class="xl63" align="left">限界 利益</td> <td class="xl63" align="left">げ ん か い え き</td> <td class="xl63" align="left">กำไรขั้นต้น</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">38</td> <td class="xl63" align="left">安全靴</td> <td class="xl63" align="left">あんぜんくつ</td> <td class="xl63" align="left">รองเท้าเซฟตี้</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">39</td> <td class="xl63" align="left">軍手</td> <td class="xl63" align="left">ぐんて</td> <td class="xl63" align="left">ถุงมือผ้าสีขาว</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">40</td> <td class="xl63" align="left">脚絆</td> <td class="xl63" align="left">きゃはん</td> <td class="xl63" align="left">ปลอกขา</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">41</td> <td class="xl63" align="left">手甲</td> <td class="xl63" align="left">てこう</td> <td class="xl63" align="left">ปลอกแขน</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">42</td> <td class="xl63" align="left">螺子</td> <td class="xl63" align="left">ねじ</td> <td class="xl63" align="left">น็อต สกรู</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">43</td> <td class="xl63" align="left">レンチ</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">ประแจ</td> <td class="xl63" align="left">Wrench</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">44</td> <td class="xl63" align="left">ドライバー</td> <td class="xl63"><a href="http://www.puretime08.me/audemars-piguet.html">Audemars Piguet Replica Watches</a></td> <td class="xl63" align="left">ไขควง</td> <td class="xl63" align="left">Screw driver</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">45</td> <td class="xl63" align="left">パーレット</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">พาเลท</td> <td class="xl63" align="left">Pallet</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">46</td> <td class="xl63" align="left">段ボール</td> <td class="xl63" align="left">だんぼーる</td> <td class="xl63" align="left">กล่องกระดาษ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">47</td> <td class="xl63" align="left">トライワォール</td> <td class="xl63"></td> <td class="xl63" align="left">กล่องกระดาษแข็งแรงยี่ห้อไตรวอลล์</td> <td class="xl63" align="left">Tri wall</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">48</td> <td class="xl63" align="left">梱包</td> <td class="xl63" align="left">こんぽう</td> <td class="xl63" align="left">การบรรจุ</td> <td class="xl63" align="left">Packing</td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">49</td> <td class="xl63" align="left">梱包資材</td> <td class="xl63" align="left">こんぽうしざい</td> <td class="xl63" align="left">วัสดุที่ใช้ในการแพ็คกิ้ง</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">50</td> <td class="xl63" align="left">納入</td> <td class="xl63" align="left">のうにゅう</td> <td class="xl63" align="left">ส่งให้,มอบให้</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">51</td> <td class="xl63" align="left">出荷</td> <td class="xl63" align="left">しゅっか</td> <td class="xl63" align="left">ส่งมอบสินค้า</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">52</td> <td class="xl63" align="left">納期</td> <td class="xl63" align="left">のうき</td> <td class="xl63" align="left">กำหนดส่งมอบ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">53</td> <td class="xl63" align="left">納期遅れ</td> <td class="xl63" align="left">のうきおくれ</td> <td class="xl63" align="left">ส่งช้ากว่ากำหนด</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">54</td> <td class="xl63" align="left">納期遵守</td> <td class="xl63" align="left">のうきじゅんしゅ</td> <td class="xl63" align="left">ส่งมอบตามกำหนด</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">55</td> <td class="xl63" align="left">納期遵守率</td> <td class="xl63" align="left">のうきじゅんしゅりつ</td> <td class="xl63" align="left">อัตราการส่งมอบตามกำหนด</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">56</td> <td class="xl63" align="left">抜くとる</td> <td class="xl63" align="left">ぬくとる</td> <td class="xl63" align="left">สุ่ม(หยิบของ,หยิบชิ้นงาน)</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">57</td> <td class="xl63" align="left">現場</td> <td class="xl63" align="left">げんば</td> <td class="xl63" align="left">หน้างาน,สถานที่ปฏิบัติงาน,จุดเกิดเหตุ</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">58</td> <td class="xl63" align="left">現物</td> <td class="xl63" align="left">げんぶつ</td> <td class="xl63" align="left">ชิ้นงานจริง</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">59</td> <td class="xl63" align="left">現実</td> <td class="xl63" align="left">げんじつ</td> <td class="xl63" align="left">ข้อเท็จจริง</td> <td class="xl63"></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">60</td> <td class="xl63" align="left">ス キ ル マ ッ プ</td> <td></td> <td class="xl63" align="left">ตารางบันทึกทักษะ</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">61</td> <td class="xl63" align="left">直接 人員</td> <td>ちょくせつじんいん</td> <td class="xl63" align="left">พนักงานฝ่ายผลิต</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">62</td> <td class="xl63" align="left">間接 人員</td> <td>かんせつじんいん</td> <td class="xl63" align="left">พนักงานฝ่ายสนับสนุน</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">63</td> <td class="xl63" align="left">パ イ プ レ ン チ</td> <td></td> <td class="xl63" align="left">ประแจคอม้า</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">64</td> <td class="xl63" align="left">銅 ハ ン</td> <td>どうはん</td> <td class="xl63" align="left">ค้อนทองแดง</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.75pt" height="21"> <td class="xl64" style="height:15.75pt" height="21">65</td> <td class="xl63" align="left">や す り</td> <td></td> <td class="xl63" align="left">ตะไบ</td> <td></td> </tr></tbody></table><a href="http://www.loveasie.net/">cheap replica handbags</a>
ดูข่าวสารทั้งหมด

ติดตามข้อมูลคำศัพท์ใหม่ๆได้ที่ www.facebook.com/rssdict
ลงโฆษณาเว็บนี้ จ่าย 1,000 บาทโฆษณาได้ 5 ปี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-135-0035